Общи Условия

Общи условия за услугите на Браво Център.

Общи Условия и Политика на Поверителност

Молим да се запознаете с предмета и общите условия за ползване на услугите в сайта и в центровете Браво.

Когато се записвате за курс онлайн или на място, считаме, че приемате тези условия:

ПРЕДМЕТ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Център

Браво ЕООД с ЕИК: 147036196, наричано по-долу за краткост Доставчик и всеки клиент, наричан по-долу Потребител, ползващ предоставяните от Доставчика услуги.

Чл. 2. Информация за Доставчика на услугите:

 • Наименование: Център “Браво” ЕООД;
 • Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Лозенец” №4.
 • Данни за контакт: Email: office@bravocenter.bg;
 • Tел.: 0877108608

ДОСТЪП ДО УСЛУГИТЕ НА ЦЕНТЪР „БРАВО”.

Чл. 3. Услугите, предоставяни от Доставчика т.е. Център „Браво” ЕООД , се изразяват в предоставяне на Потребителя обучение по английски и други езици упоменати в сайта на център Браво както на място така и он-лайн.

Чл. 4. Доставчикът си запазва правото при ползването на определени услуги да поставя допълнителни условия, за които ще уведомява Потребителя чрез публикуване на информация на https://bravocenter.bg.

Чл. 5. За да получи достъп до предоставяните от Доставчика услуги, Потребителят следва предварително да декларира съгласие с настоящите Общи условия.

С прочитането на настоящите Общи условия, Потребителят декларира, че е запознат с тях, приема ги и се задължава да ги спазва, както и че е съгласен предоставяните от него лични данни да бъдат обработвани от  Център „Браво” ЕООД с цел предоставяне на услугите и сключване, изпълнение или прекратяване на договори между Доставчика и Потребителя. Личната информация, която се предоставя, се ползва от закрилата нa Закона за защита на личните данни. Тя по никакъв начин няма да бъде използвана за други цели извън обявените в сайта и няма да бъде предоставяна под каквато и да е форма на трети лица.

ПЛАЩАНЕ НА УСЛУГИТЕ

Чл.6. Плащането на услугите следва за бъде извършено чрез банков превод по посочената от Доставчика на www.bravocenter.bg банкова сметка или по друг посочен от Доставчика начин, като се упомене вида на курса и трите имена на курсиста, само след уточняване след направен входящ тест / тестът не важи за абсолютно начинаещи/ на точното ниво на курсиста и датата на започване на курса. Цената на услугите се счита за платена от момента на получаване на съответната сума по банковата сметка на Доставчика.

Чл.7.  Заплащането на таксата при групово обучение е упомената под названието на всеки курс и тя се заплаща както изцяло, така и на вноски с 10% увеличение от базовата цена, ако такова плащане е възможно и упоменато.

Чл.8. Заплащането на таксата за индивидуално обучение е за 10 урока от по 40 или 60 мин. Заплащането е различно в зависимост от сложността на съответното обучение, преподавател и др. и се договаря предварително.

Чл.9. Доставчика има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време, като Потребителят е длъжен да заплати цената която е била актуална по време на сключване на договора.

Чл.10. При възникнали грешки в обявяването на цените в сайта Доставчикът има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обещетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите платени от потребителя, ако има такива.

Чл.11. При невъзможност на Потребителя да участва в груповото обучение се случва следното:

 • При получено уведомление до 10 дни от датата на започване на курса се връща цялата сума.
 • При получено уведомление до 2 дни от датата на започване на курса се връща 80% от сумата
 • При получено уведомление на първия ден или след началото на курса се възстановява 50% от таксата или друго, като това може да стане с документ доказващ екстрени ситуации, като заболяване, инцидент и др.
 • При Потребители с възникнал проблем възпрепятстващ присъствие в курса и доказана причина се договаря посещение на следващ курс с възможност от Потребителя да участва.

 

Чл.12. При невъзможност на Потребителя да участва в индивидуалното обучение се случва следното:

 • При получено уведомление 2 дни преди началото на обучението се възстановява пълната такса .
 • При получено уведомление в деня на учебното занятие се приспадат 1 или 2 учебни часа включени в първото занятие и останалата сума се възстановява.
 • При започнало обучение Потребителят е длъжен да уведомява Доставчика т.е. Центъра за отмяната на часове  не по-късно от 48 часа  преди началото на всеки урок. След това часът при неявяване се смята за проведен, освен ако не са налице екстрени ситуации като по чл.11 т.3

Чл.13 Потребителят закупил учебници хартиени и електронни няма право да ги връща и не може да очаква връщане на сумата за учебника, освен ако учебникът е дефектен и трябва да се подмени или Потребителят е получил друг учебник различен от нивото на курса в който е записан. Учебниците предварително се закупуват, като цената на която се заплащат е далеч по-ниска от тази на която се продават, като цената им се компенсира от курсовата цена.

Чл.14 Потребителят е длъжен да закупи и използва оригинален учебник по време на обучението си, като използването на копирани и неоригинални  учебници се счита за нарушение на закона за авторското право и те не се допускат в учебни занятия.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

Чл.15. Център „Браво” ЕООД или Доставчикът се задължава да осигури ползването на заплатените от Потребителя услуги, съгласно уговореното в настоящите Общи условия .

Чл. 16. Доставчикът си запазва правото по всяко време да прави промени на цени и услуги. Промените на услугите влизат в сила от момента на публикуването им в сайта на Център „Браво” ЕООД . Промените на цените не касаят Потребителя относно услуги, които са заплатени преди уведомяване за промяната, и влизат в сила по отношение на съответния потребител след изтичане на текущия предплатен от него период.

Чл. 17. В случай на възникване на проблем при протичане на обучението, за който Доставчикът е уведомен и който е по вина на Доставчика, същият се задължава или да върне цялата сума изплатена от Потребителя или да компенсира сумата с друг курс или услуга с изричното съгласие на Потребителя.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Чл. 18. Потребителят има право:

Да посещава курсовете в точно определен час освен ако този час не е предварително коригиран с изричното съгласие на ръководството на Център „Браво” ЕООД.

На достъп до онлайн курсовете и ползване на цялата информация в Потребителския му профил;

Чл. 19. Потребителят няма право да копира или възпроизвежда информация или каквито и да е материали или обекти на интелектуална собственост, публикувани на www.bravocenter.bg. Учебните материали са под закрилата на закона за Авторското право и при всяка непозволена употреба се носи съдебна отговорност.

Чл. 20. Потребителят се задължава да използва услугите по начин, който не вреди на други Потребители, на Доставчика или на трети лица. Потребителят няма право да публикува от или към сайта за он-лайн обучение каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение с действащите закони.

Чл.21. Потребителят се задължава при ползване на услугите на индивидуалното обучение да уведоми ръководството на посочените в сайта телефони за неявяването си най-малко 48 часа преди започване на индивидуалния урок. В противен случай заплаща 1 учебен час по ценоразписа на Център „Браво” ЕООД за неявяването си.

Чл.22. Потребител, който заплаща учебна такса разсрочено, доплаща към обявената такса 10% по-висока цена от обявената цена от ценоразписа на Център „Браво” ЕООД, за което предварително е уведомен.

Чл.23. Потребителят има право да се откаже от курса на който се е записал не по-късно от второто посещение, като получава част от сумата с приспаднати цени за часовете на които е присъствал, в случай, че обучението не му харесва.

Чл.24  Потребителят  има право да получи диплома само след успешно издържан тест / над 50% верни отговори от теста/  и не по-късно от 1 година от датата на приключване на курса! Издаване на диплома за завършен курс се заплаща допълнително по съответният ценоразпис на Център „Браво” ЕООД актуален до момента.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УСЛУГИТЕ

Чл. 25. Доставчикът има право да прекрати незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя, без да дължи на последния връщане на заплатена цена на услугите или каквото и да е обезщетение или неустойка, ако Потребителят наруши настоящите Общи условия, условия за ползване на съответните услуги и приложимите правни норми, или наруши по какъвто и да е начин права на трети лица.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 26. Страните се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят като конфиденциална информацията на другата страна, станала им известна във връзка с предоставянето на услугите.

Чл. 27. Всички спорове, породени от настоящите Общи условия или отнасящи се до предоставяните услуги, ако не могат да бъдат уредени на място между Доставчика и Потребителя, ще бъдат отнасяни за решаване от компетентния съд, като приложимо ще бъде българското право.

Чл. 28. За неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат приложимите разпоредби на българското законодателство.

Чл.29. Настоящите Общи условия влизат в сила, считано от 01.01.2021г.